fbpx

Denna integritetspolicy (nedan kallad ”Policyn”) förklarar hur Oliv Invest AB, (Håkantorp 316, 69692 ASKERSUND, organisationsnummer: 556421-7221) och Bestnet AS (Rae 4, 76805 PALDISKI, Estland, organisationsnummer: 10261109) samlar in, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar kunders personuppgifter.

Utifrån denna integritetspolicy är Oliv Invest AB (nedan kallat Oliv) och Bestnet AS (nedan tillsammans kallade vi eller de personuppgiftsansvariga) personuppgiftsansvariga.

Om du vill använda tjänster av Olivs återförsäljare, som finns förtecknade på webbplatsen: https://tiki.se/aterforsaljare, är det den återförsäljare du kontaktar som är personuppgiftsansvarig, efter att dina personuppgifter har överförts.

Skyddet av personuppgifter är viktigt för oss och vi följer alltid tillämpliga nationella och EU-bestämmelser och håller denna Policy uppdaterad.

Denna policy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi hänvisar till policyn och håller den tillgänglig för dig alltid när du besöker vår webbplats (tiki.se), vill köpa våra tjänster eller produkter eller få erbjudanden för dem. Policyn är ett informativt dokument och utgör inte en del av avtalet som ingås med dig.

Vad är personuppgifter och vilka personuppgifter vi inhämtar och behandlar

Personuppgifter är uppgifter om en fysisk person (tidigare och nedan kallad du eller den registrerade) som har använts eller kan användas, direkt eller indirekt, för att identifiera den fysiska personen. För tydlighetens skull har vi delat in dina personuppgifter i följande kategorier:

 • Identifieringsuppgifter: för- och efternamn, nummer på identitetshandling (t.ex. pass, ID-kort, körkort) mm;
 • Kontaktuppgifter: e-postadress, adress, telefonnummer mm;
 • Uppgifter om erbjudande för eller tillhandahållande av en tjänst och erbjudande för eller inköp av en produkt: uppgifter om fullgörande av ett avtal, uppgifter om konsumtion av en tjänst, uppgifter om köp av en produkt, anmälningar, förfrågningar, reklamationer, information om betalningsbeteende mm; 
 • Finansiella uppgifter: gällande åtaganden, transaktioner mm; 
 • Kommunikationsdata: till exempel uppgifter som samlas in via e-post eller sociala medier, skickas via meddelanden mm; 
 • Särskilda kategorier av personuppgifter som omfattar: folkslag, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som används för identifiering av en fysisk person, hälsouppgifter eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Det ingår inte i våra syften att samla in särskilda kategorier av personuppgifter, men de kan komma till vår kännedom av misstag, till exempel om du skickar sådana personuppgifter till oss med e-post. Dessutom vill vi uppmärksamma dig på att vi kan samla in dina personuppgifter i varierande omfattning inom ramen för olika aktiviteter, men gör det alltid i så liten utsträckning som möjligt för att uppfylla dina önskemål.

Normalt samlar vi in personuppgifter endast från dig själv, till exempel när du kontaktar oss för att få en offert för en tjänst eller produkt, för att köpa en tjänst eller produkt, för att få ett reklamerbjudande eller när du besöker vår webbplats. Om vi samlar in dina personuppgifter från andra källor än dig själv, hänvisar vi till det i våra avtal eller i våra kontakter med dig.

Grunder och syften för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter måste vara motiverad och ske i överensstämmelse med de grundbestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder och i följande syften.

Fullgörande av våra rättsliga förpliktelser enligt lag

Behandling av personuppgifter grundat på rättslig förpliktelse innebär sådan behandling som krävs enligt tillämplig lag och som den personuppgiftsansvarige eller du inte kan styra över, eftersom det är en rättslig förpliktelse som måste uppfyllas.

Till exempel i följande syften:

 • registrering av bokföringsuppgifter; 
 • svar på förfrågningar från och rapportering av överträdelser till offentliga myndigheter, inklusive tillsynsmyndigheter;
 • meddelande till personer om överträdelser.

Tecknande och fullföljande av avtal, bl.a. säkerställande av fullgörelse

Denna grund gäller om du vill att dina personuppgifter behandlas för sådana syften som:

 • kontakter innan avtalet ingås, t.ex. i samband med erbjudande och information till återförsäljaren; 
 • identifiering av den registrerade, inklusive identifiering av den registrerades företrädare; 
 • hantering av beställningar; 
 • tillhandahållande av service till den registrerade, t.ex. skickande av påminnelser; 
 • fullgörande av en avtalsförpliktelse, t.ex. leverans av beställd produkt; 
 • handhavande av dokument i samband med ingångna avtal; 
 • fakturering, t.ex. upprättande av fakturor.

Behandling av personuppgifter som grundar sig på samtycke

Grundat på ditt samtycke behandlas dina personuppgifter endast i den omfattning och i de syften som du har gett ditt samtycke till. I sådana fall bekräftar du att du godkänner behandling av dina personuppgifter i angivna syften.

Du ger ditt samtycke frivilligt, medvetet och otvetydigt. Personen kan när som helst återkalla sitt samtycke skriftligen eller i ett format som kan återges skriftligen (t.ex. genom en e-postanmälan om att samtycket återkallas, i överensstämmelse med gällande rättsliga krav). Ditt samtycke gäller tills det återkallas eller tills ett nytt samtycke ges. Återkallelse av samtycke saknar retroaktiv verkan.

Mottagare av personuppgifter

Bland mottagare finns personuppgiftsansvariges samarbetspartner, eller personuppgiftsbiträden, som behandlar dina personuppgifter på den personuppgiftsansvariges begäran och enligt dennes instruktioner. Om du vill se förteckningen över våra personuppgiftsbiträden kan du kontakta den personuppgiftsansvarige genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tiki.se. Bland personuppgiftsbiträden finns företag från Sverige, Europeiska Unionen, Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och i enskilda fall även utanför det angivna området. I samtliga fall har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten vid behandling av dina personuppgifter i dessa länder.

Mottagare kan också vara behöriga offentliga myndigheter som har lagstadgad rätt att ta emot dina personuppgifter.

Anonyma uppgifter betraktas inte som personuppgifter eftersom de inte kan användas för att identifiera en fysisk person och därför regleras de inte av lagbestämmelser för behandling av personuppgifter.

Lagring och säkerhet av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket personuppgifterna behandlas eller så länge det krävs enligt tillämplig lag.

Om du är eller vill bli vår kund lagrar vi dina personuppgifter så länge du är vår kund och i 24 månader efter att kundförhållandet har upphört, om inte lagen föreskriver annat.

Vi vidtar nödvändiga infoteknologiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten vid behandling av dina personuppgifter. Dessa åtgärder omfattar till exempel utbildning av personal, kontorsbyggnaders säkerhet och skydd av teknisk utrustning.

Våra samarbetspartners eller personuppgiftsbiträden är förpliktade att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder när de behandlar dina personuppgifter.

Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter

Du eller din företrädare har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter (t.ex. deras källor och syften för deras användning) i den ordning och utsträckning som föreskrivs i tillämplig lagstiftning;
 • Rätt att begära ändring och/eller rättelse av dina personuppgifter i den ordning och utsträckning som föreskrivs i tillämplig lag;
 • Rätt att begära radering av dina personuppgifter eller att behandling av dina personuppgifter begränsas, i den ordning och utsträckning som föreskrivs i tillämplig lag;
 • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter om vi behandlar dina personuppgifter grundat på berättigat intresse.
 • Rätt att begära överföring av uppgifter i den ordning och utsträckning som föreskrivs i tillämplig lagstiftning. Observera att för denna rättighet finns det vissa begränsande omständigheter i lagstiftningen;
 • Rätt att vända dig till oss, tillsynsmyndigheten eller domstol. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas kan du alltid kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges på vår webbplats (tiki.se). Om du anser att den information du har fått inte är tillräcklig eller att villkoren för behandling av dina personuppgifter har överträtts kan du kontakta vårt dataskyddsombud (info@tiki.se). Du har även alltid rätt att vända dig till behörig dataskyddsmyndighet eller domstol för skydd av dina personuppgifter.

Användning av webbkakor 

Webbkakor eller cookies är små textfiler som vid användning av en webbplats laddas ner till användarens dator för att webbläsaren ska kunna utbyta informationen i webbkakorna varje gång webbplatsen används. Webbkakor är avsedda för att förbättra och förenkla besökarens upplevelse på webbplatsen.

Du kan alltid välja att inaktivera webbkakor i din webbläsare. I vissa fall kan det dock t.ex. sakta ner webbplatsens laddningshastighet eller försämra webbplatsens funktioner.

För närvarande innehåller våra webbplatser länkar till tredje parts webbplatser och tjänster samt tillägg för sociala medier (t.ex. Facebook). Dessa tillägg är huvudsakligen avsedda för statistiska eller marknadsföringsändamål. Tredje parts tillägg på våra webbplatser omfattas av tredje parts sekretesspolicy. Därför rekommenderar vi att sätta dig in i vilken praxis som gäller vid skydd av sådana personuppgifter.

Mer information om hur du använder och hanterar webbkakor i de vanligaste webbläsarna hittar du på följande sidor:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera:https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Denna policy gäller fr.o.m. 2022-01-26.

© 2024 Bestnet AS